Algemene Voorwaarden

1. Definities

 • Webshop: greenscreenkopen.nl
 • Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met de webshop
 • Overeenkomst: elke overeenkomst die tussen de webshop en de klant tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, en alle handelingen ter voorbereiding en uitvoering van die overeenkomst

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen de webshop en de klant
 • De klant wordt geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden op het moment dat een bestelling wordt geplaatst

3. Prijzen en betalingen

 • Alle prijzen op de website zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij anders vermeld
 • De webshop behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen
 • Betaling kan worden verricht via de aangeboden betaalmethoden op de website
 • Indien de betaling niet tijdig wordt voldaan, heeft de webshop het recht de bestelling te annuleren of de levering op te schorten totdat de betaling is ontvangen

4. Levering

 • De webshop streeft ernaar om bestellingen binnen twee werkdagen te leveren
 • De levering vindt plaats op het door de klant opgegeven adres
 • De klant is verantwoordelijk voor de juistheid van het opgegeven adres
 • Indien de levering vertraging oploopt, zal de webshop de klant daarvan op de hoogte stellen

5. Retourneren en annuleren

 • De klant heeft het recht om de bestelling binnen veertien dagen na ontvangst te retourneren, zonder opgave van reden
 • De kosten voor retournering zijn voor rekening van de klant
 • Indien de klant de bestelling wenst te annuleren voordat deze is verzonden, kan dit kosteloos worden gedaan
 • Indien de bestelling reeds is verzonden, gelden de regels voor retourneren zoals beschreven in dit artikel

6. Garantie en aansprakelijkheid

 • De webshop is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuist gebruik van de geleverde producten
 • De aansprakelijkheid van de webshop is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de betreffende producten
 • De webshop is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, immateriĆ«le schade, bedrijfsschade en/of winstderving

7. Geschillen en toepasselijk recht

 • Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
 • Geschillen tussen de webshop en de klant zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland